Schuldsanering

Schuldsanering

In Nederland is er een wettelijke regeling voor schuldsanering. De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Deze regeling geeft de mogelijkheid om schulden kwijt te raken, ook als ze niet volledig afbetaald kunnen worden. Maar er zijn wel hele strikte voorwaarden aan verbonden.

De Wet schuldsanering natuurlijke personen geldt ook alleen voor natuurlijke personen. Dat wil zeggen dat bedrijven hier geen beroep op kunnen doen.

Schuldsanering aanvragen

Als u voor schuldsanering in aanmerking wilt komen, moet u een aanvraag indienen bij de rechtbank. Bij die aanvraag moet worden aangetoond dat u buiten uw schuld in de financiële problemen bent geraakt.

Ook moet vast staan dat u niet zelfstandig uit de schulden kunt komen. Als dat wel kan, zou deze regeling de schuldeisers alleen maar benadelen, terwijl u zelf wel in een normale financiële positie kunt komen. Dat is niet de bedoeling van deze wet. Het gaat erom mensen te helpen die niet zelf uit de schulden kunnen komen.

Er zijn nog meer voorwaarden waaraan u moet voldoen. In een bepaalde gevallen kan de rechter u het voordeel van de twijfel geven, wanneer u niet volledig aan de regels voldoet. Maar in de wet zijn ook een aantal dwingende redenen opgenomen, op grond waarvan de rechter het beroep op deze wet MOET afwijzen.

Uitwerking

Als de rechter besluit om uw beroep op de Wet schuldsanering natuurlijke personen te accepteren, zal een bewindvoerder worden aangesteld. Met deze bewindvoerder zal dan een afbetalingsplan worden opgesteld, waarmee zoveel mogelijk van de schulden alsnog worden afbetaald. U krijgt zelf de beschikking over leefgeld, waarmee u in uw levensonderhoud kunt voorzien.

Het is, tijdens het schuldsaneringstraject niet toegestaan om financiële risico’s aan te gaan. U kunt dus geen bedrijf hebben, of beginnen en wisselen van werkgever is ook lastig. Extra inkomen gaat ook gelijk op aan aflossingen.

Afloop

Deze situatie duurt 3 tot 5 jaar. Als u zich in die tijd goed aan de voorwaarden van de regeling houdt, wordt aan het eind van het traject het restant van de schulden kwijtgescholden. U bent dan schuldenvrij en kunt weer werken aan de toekomst. Houdt u zich niet aan de voorwaarden, dan kunt u uit de regeling worden gezet en moeten alle schulden alsnog volledig worden afgelost.

Als u een schuldsaneringstraject met goed gevolg heeft doorlopen bent u schuldenvrij. Het is dan aan u om dit zo te houden. Een tweede schuldsaneringstraject is (vrijwel) niet mogelijk.

 

[link-library settings=10]